Yunho Kim 〈Sajinjeon〉
2010 10.14 – 11.14

Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010