Yunho Kim 〈Sajinjeon 2〉
2013 05.30 – 06.19

Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON, Installation view, ONE AND J.GALLERY, 2010 Yunho Kim, SAJINJEON II, Installation view at ONE AND J.GALLERY, 2013 Yunho Kim, SAJINJEON II, Installation view at ONE AND J.GALLERY, 2013 Yunho Kim, SAJINJEON II, Installation view at ONE AND J.GALLERY, 2013 Yunho Kim, SAJINJEON II, Installation view at ONE AND J.GALLERY, 2013