Q&O 〈구조와 조각들〉
2012 02.16 – 03.07

Quirarte + Ornelas, 구조와 조각들, 전시장 뷰, 2012 Quirarte + Ornelas, 구조 18, 종이에 수채, 78.5 x 104.4cm, 2012 Quirarte + Ornelas, 구조적 탑 1, 종이에 수채, 78.5 x 104.4cm, 2012 Quirarte + Ornelas, 구조와 조각들, 전시장 뷰, 2012 Quirarte + Ornelas, 구조와 조각들, 전시장 뷰, 2012 Quirarte + Ornelas, 구조와 조각들, 깎은 연필. 다양한 사이즈, 2012